Możemy zatrzymać „pandemię” – sprawa najwyższej wagi.

https://zatrzymac-pandemie.pl/


Petycja do Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia bardzo krótkiej nowelizacji ustawy „o zawodach lekarza i lekarza dentysty” (zamieszczona na dole tej strony) umożliwiającej lekarzom leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a nie wytycznymi koncernów farmaceutycznych czy innymi, globalnymi, bliżej nieokreślonymi.

https://www.petycjeonline.com/do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_--_petycja_o_nowelizacj_ustawy_o_zawodzie_lakarza_i_lekarza_dentysty

Trzeba działać, bo jest to szansa, która może się nie powtórzyć.

Jeżeli się nie uda, to tylko dlatego, że wielu ludzi generuje rzeczywistość wypowiedziami: „to się nie uda”, „to się nie da”, „to niemożliwe”. Każde słowo wychodzące z ust człowieka ma wielką moc.

Niestety, całe masy ludzi uległy sugestii hipnotycznej, więc to może być trudne, ale to nie znaczy, że nie należy próbować. Jest absolutna konieczność aby próbować.

Jest to najważniejsza petycja dla zdrowia i życia każdego z nas.

Wprowadzenie tej ustawy jest dla nas jedyną szansą, bo:

Billboard z informację o petycji do Prezydenta RP


Jedynie PREZYDENCKI projekt nowelizacji nie utknie w tzw. ZAMRAŻARCE i MUSI być poddany głosowaniu w Sejmie, dlatego każdy z nas powinien podpisać poniższą petycję, w której domagamy się od Prezydenta złożenia wniosku w sprawie nowelizacji ustawy „o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.
Każdy z nas powinien również zachęcać wszystkich swoich znajomych do podpisania tej petycji.

Więcej informacji:Propozycja -- Prezydencki Projekt nowelizacji Ustawy


USTAWA

z dnia...................................2021 r.

O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 1.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.152, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się frazę „zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem”:

„1. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”

4) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Lekarz może nie podjąć zaproponowanego przez innego lekarza, pacjenta czy rodzinę pacjenta postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego lub od tego postępowania odstąpić, jeżeli według jego opinii zaproponowane postępowanie nie jest odpowiednie dla uzyskania oczekiwanego skutku dla dobra pacjenta, albo jeżeli zgodnie z jego wiedzą medyczną postępowanie może zaszkodzić zdrowiu pacjenta, albo kiedy lekarz nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do zastosowania proponowanego postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w czternastym dniu po jej ogłoszeniu.

Powrót